Consell Escolar

Funcions

És l’òrgan màxim de decisió i participació del centre, on hi estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa:

 • L’equip directiu del centre: El director, que n’és el president, la secretària i la cap d’estudis.
 • Un/una representant de l’ajuntament.
 • Un/una representant de PAS: personal d’administració i serveis.
 • Un/una representant de l’Ampa.
 • 6 representants de mestres elegits/des pel claustre.
 • 5 representants dels pares elegits per votació.

Les funcions bàsiques del Consell Escolar són:

 • Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu.
 • Vetllar perquè el procés d’admissió de l’alumnat es realitzi segons marca la llei.
 • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris, i vetllar perquè s’atenguin a la llei.
 • Aprovar el projecte de pressupost de centre i la seva liquidació.
 • Analitzar i valorar el funcionament del centre, i la evolució del rendiment escolar.
 • Participar en la selecció del director/a del centre.

Composició Consell escolar a la nostra escola

Director/a: Joan Escarrabill

Cap d’estudis: Alba Grau

Secretària: Bet Serra

5 representants dels pares/mares d’alumnes, elegits per votació:

 • Eva Hidalgo.
 • Eva Rovira.
 • Xavier Rico.
 • Marta Sabariego.
 • Francisco Jose Mármol

1 representant de l’AMPA: Caro Padula.

6 mestres del claustre, elegits per votació:

 • Xevi López
 • Teia Pagespetit
 • Neus Viladecans
 • Dolores Luceno
 • Isa Fernandez
 • Vacant

1 representant del personal no docent de l’escola: Maria Carme Serra

1 representant de l’Ajuntament: Àlvar Solà